Очаквани резултати

Сред ключовите резултати след края на проекта ще бъде създадената обща научна инфраструктура и критичен научен капацитет за цифров преход във всички области на обществото, чрез което ще се избегне и дублирането на разходи и човешки ресурси за научни изследвания. Към инфраструктурата ще бъде разработена и научна методология и инструменти за високоскоростни компютърни изчисления, моделиране и симулиране за нуждите на изследвания в областта на климата, метеорологията, защитата на критични инфраструктури, екологията, транспорта и други.

Сред очакваните резултати е привличането на частни инвестиции за научни изследвания в приоритетни области на ИКТ, както и консолидираното научно общество в ИКТ, което също би подпомогнало избягване на дублирането на разходи и човешки ресурси за научни изследвания. В допълнение, работата в синергия ще бъде от полза за постигане на поставените изследователски цели.

Програмата включва също разработване на платформа и среда за дистанционно обучение, както и разработена платформа за отворена наука и отворен достъп до резултатите от научни изследвания. Тези ресурси ще улеснят дигиталния преход в образователните и научни процеси в страната.

Чрез програмата ще бъде осигурен равнопоставен достъп до отворени образователни ресурси чрез нови цифрови технологии в образованието, а също и инфраструктура и методология за популяризиране и прилагане на съвременни средства за естествен език, за машинно самообучение, за семантични технологии и за извличане на данни. Тези резултати имат потенциално широко приложение в различни икономически области и несъмнено биха имали значително отражение върху дигиталния преход в страната.

В рамките на проекта ще бъдат разработени пилотни проекти за работа с тримерни модели на базата на съвременни информационни технологии за цифровизация. Ще бъдат създадени и 3D принтирани модели за подпомагане и ускоряване на процеса на преподаване и усвояване на знания за ученици с увредено зрение, което пряко кореспондира с идеите за достъпно образование и социално включване.

Чрез програмата ще бъдат разработени системи за сертифициран достъп до електронни инфраструктури, съответстващи на категорията им. Ще бъдат предоставени и профилирани услуги за информационна сигурност, както и разработени политики в областта, което неизменно ще доведе до цялостно повишаване на нивото на информационна сигурност в науката и образованието в страната. Не на последно място се предвижда анализ, проектиране и разработване на иновативни съвременни софтуерни инструменти.