Цели

Обща цел

Програмата се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 (НСРНИ) за дигитализация на обществото чрез:

  • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското научноизследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество;
  • Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, с бизнеса, с държавните органи и с обществото;
  • Избягване на фрагментацията в българската наука чрез насърчаване на интеграцията и взаимодействието между различните публични научноизследователски институти, за да се изгради критична маса и да се избегне припокриване и дублиране на ресурси.

Конкретни (специфични) цели

  • Осигуряване на отворен достъп до електронната инфраструктура за екипи от учени и докторанти от различни научни дисциплини;
  • Оказване на компетентна подкрепа за научни приложения в ключови области като медицина и биоинформатика, екология и биоразнообразие, нови материали, транспорт, енергийна ефективност, хуманитарни и социални науки и др.;
  • Формиране на интердисциплинарни екипи, използващи най-съвременни постижения в информационните технологии;
  • Моделиране на процеси и явления с обработка на големи обеми от данни и сложни математически и компютърни модели;
  • Разширяване на участието на български научни екипи в европейски проекти и в научноизследователски програми