Дейности

С оглед изпълнението на основната цел, са формулирани следните подцели на проекта:

 • да улесни диалога между отделните действащи лица в икономиката и обществото по въпроса за важността на учените и съответните политически потребности;
 • да подобри възприемането на учените в обществото и особено сред младите хора;
 • да разпространи информация за практическите средства, подпомагащи кариерата на учените в Европа и в България.

С цел удовлетворяване на поставените цели и достигане до широка българска аудитория, проектът ще бъде осъществен с използването на множество канали за информация и осведомяване – информационни семинари в различни градове в България, специално предаване по Нова телевизия, интервюта и публикации в средствата за масово осведомяване и заключителна национална конференция. Специално проучване за състоянието на професията на учените ще съдейства за осведомяване на политическите органи и научната администрация за някои препятствия и добри практики в областта, както и за получаване на обратна връзка от обществеността.

Очаква се проектът да има съществено отражение на регионално и национално равнище, както и принос на Европейско ниво. Резултатите на проекта ще включват:

 • повишена осведоменост на обществеността и бизнес средите за важността на човешките ресурси в науката за изграждане на общество и
  икономика на знанието;
 • повишена осведоменост за български и европейски инициативи,свързани с учените;
 • повишена осведоменост за възможностите за кариера и работа за младите учени в Европа;
 • принос към създаването на научни човешки ресурси в страната;
 • намаляване на слабостите сред научните работници и така подпомагане на общество на знанието в България като част
  от европейското ;
 • разширено участие на български учени в дейностите по програмата Мария Кюри и други програми на ЕС за изграждане
  на човешки капацитет.