Присъединяване на млади учени и докторанти към екипа

Към научния екип по работни задачи са присъединени следните млади учени и докторанти:

  1. Мария Викторова Малинова – докторант;
  2. Ас. Георги Димчев Спасов – докторант;
  3. Гл. ас. д-р Деница Ангелова Шаркова – млад учен;
  4. Теодора Петрова Гарджева-Пешева – докторант;
  5. Мария Добрева Добрева – докторант;
  6. Гергана Василева Колева – докторант;
  7. Ас. Веселина Руменова Нанева – докторант;
  8. Ас. Иван Иванов Желев – докторант.