Проведени обучения

Създаване на избираема дисциплина

В рамките на отчетния период е разработена избираема дисциплина “Дигитални технологии в образованието” от членове на екипа, която е фокусирана върху съвременните дигитални технологии и ефективното им приложение в образователния процес.

Тя е предназначена за студенти от образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“, „Софтуерни технологии и дизайн“, „Софтуерно инженерство“, „Бизнес информационни технологии“ и професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по …, специалност „Математика, информатика и ИТ“, „Информационни технологии, математика и образователен менинджмънт“. ОКС „Магистър“ – специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“.

Тя има за цел да запознае студентите с актуални технологии и средства за създаване на тримерни интерактивни виртуални модели и софтуерни платформи за разработка на видео игри. Освен това, специално внимание се отделя на приложенито на облачните технологии с образователни цели, както и на система за адаптивно електронно обучение. В обучението са включени практически модули по теми от учебната програма.

Oбучениe на студенти за 3D моделиране и 3D принтери

В рамките на проект ННП ИКТвНОС са проведени обучение на студенти от бакалавърски програми за инструменти за 3D моделиране и 3D принтери.